Impact ondernemen verbindt. In Emmen doen ze het samen!

In de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kreeg impact ondernemen met een actieprogramma een duidelijke plek. De regio werkt samen om de betekeniseconomie in het gebied te stimuleren. Er wordt met name ingezet op de ondernemersdienstverlening voor en de zichtbaarheid van impact ondernemers in het gebied. Samen met regionale partners werkt Marjon Lingbeek (adviseur economie, gemeente Emmen)  hier samen aan. Wat is haar rol als makelaar met mandaat voor impact ondernemen?

Marjon Lingbeek

Al drie jaar zet de gemeente Emmen zich vanuit het actieprogramma impact ondernemen Zuid- en Oost-Drenthe in voor impact ondernemers in de stad en regio. Een intrinsiek gemotiveerde Emmense wethouder, een opbloeiend ecosysteem en geïnteresseerde buurgemeenten zorgde voor ruimte voor het thema in de Regio Deal die in 2019 werd gesloten. De Regio Deal maakte het mogelijk een makelaar met mandaat (projectleider) op het thema aan te stellen. Platform31 en KplusV sprak in opdracht van de City Deal Impact Ondernemen met ‘Makelaar met Mandaat’ Marjon Lingbeek (projectleider actieprogramma Impact ondernemen Zuid- en Oost-Drenthe van de gemeente Emmen) over haar rol, de eerste resultaten en de ambities van de gemeente en het gebied.

Hoe ontstond de rol van ‘makelaar met mandaat’ in Zuid- en Oost-Drenthe

Het makelaarsteam met mandaat in Emmen ontstond door de interesse van de wethouder economie in Emmen, Guido Rink, in het onderwerp en de wens vanuit de regio om impactvol ondernemerschap te stimuleren. Zowel voor ondernemers als voor de maatschappij in het noorden. “De wethouder heeft destijds het thema aangewakkerd binnen onze gemeentelijke organisatie. Samen met een collega uit Coevorden hebben we toen de handschoen opgepakt,” vertelt Lingbeek. In de regiodeal zagen ze een kans om hun doel te realiseren. Ze vertelt: “Als gemeente is het vaak lastig om genoeg capaciteit en middelen te krijgen om echt iets te kunnen doen. Door het thema in gezamenlijkheid op te pakken konden we regionaal impact maken.” Vanuit de regiodeal werd budget beschikbaar gesteld om een actieprogramma op te stellen en uit te voeren. Lingbeek werd aangewezen als projectleider voor het actieprogramma. Ook sloot de gemeente Emmen zich in 2021 aan bij de City Deal Impact Ondernemen. “Door deel te nemen aan de City Deal Impact Ondernemen konden we kennis uit het hele land een plek geven in onze eigen aanpak. We hadden als gemeente zo direct de verbinding met een sterk netwerk van impact partners,” vertelt Lingbeek.  

Wat is dat eigenlijk? Een makelaar met mandaat voor impact ondernemen?

Een makelaar is een bemiddelaar tussen twee partijen. In de functie ‘makelaar voor impact ondernemen’ leg je de verbinding tussen impact ondernemen in de stad (de impactondernemer) en de interne organisatie van de gemeente of provincie. Je bent een pleitbezorger voor impact ondernemen. Met andere woorden: een pleitbezorger voor ondernemers die op ondernemende wijze bijdragen aan sociale en duurzame vraagstukken. Mandaat betekent dat je de bevoegdheid hebt gekregen om te kunnen handelen. Een makelaar met mandaat voor impact ondernemen heeft dus van de organisatie (gemeente of provincie) de taak gekregen om impact ondernemen in de stad aan te jagen. ‘Makelaar met mandaat’ is een nieuwe term die veelvuldig wordt gebruikt in de City Deal Impact Ondernemen. Andere gemeenten of provincies gebruiken ook ‘impactcoördinatoren’ of ‘innovatieteam voor impact ondernemen’ voor de term ‘makelaarsteam met mandaat’. In dit artikel gebruiken we de term ‘makelaar met mandaat’.

Een gezamenlijke aanpak binnen de RegioDeal

Om het actieprogramma voor de regiodeal op te stellen werd er eerst een nulmeting uitgevoerd door Buro Bries. Dit vormde de basis voor het actieprogramma. Daarnaast ging de regio in gesprek met lokale ondernemers en regionale partners. Ook is er bij het opstellen van het actieprogramma ingespeeld op bestaand beleid en externe kennis. “We hebben vooral ingezet op bewegingen in de regio die er al eerder waren. Ook op politiek vlak. En we hebben gekeken naar voorbeelden van elders zoals uit Groningen en Haarlem. Daar hebben we op voortgeborduurd: hoe kunnen wij dat dan invullen?” vertelt Lingbeek. Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen: imago, netwerk, business support en kennis.

Een regionale aanpak lokaal borgen

Het actieprogramma wordt regionaal opgepakt: “We hebben als gemeente Emmen nog geen eigen beleid geformuleerd op het gebied van impact ondernemen. “De focus voor nu ligt op de  uitvoering van het actieprogramma,” vertelt Lingbeek. Wel wordt er gewerkt om impact ondernemen te stimuleren binnen de eigen organisatie. Dit is ook onderdeel van het actieprogramma. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan één gemeentelijk aanspreekpunt voor impact ondernemen in alle gemeenten.

Het verbeteren van de ondernemersdienstverlening

Een belangrijk doel van het actieprogramma is het beter ondersteunen van impactondernemers. De nadruk ligt op ondersteuning, zichtbaarheid en samenwerking met en tussen impact ondernemers. Daarom wordt er duidelijk ingezet op het verbeteren van de bestaande ondernemersdienstverlening. Samen met ondernemersverenigingen en andere partners zijn er verschillende initiatieven om ondersteuning te bieden aan zowel bestaande als startende impact ondernemers. Zo biedt bijvoorbeeld het programma Ik Ben Drentse Ondernemer (IBDO) eerstelijnsbegeleiding aan impact ondernemers in de regio. Vanuit de gemeente is de afdeling economie het eerste aanspreekpunt voor impact ondernemers, het vraagstuk wordt dan belegd bij één van de accountmanagers.

Impact Ondernemen aanjagen

Lingbeek benadrukt dat het als makelaar met mandaat ook belangrijk is om meer intern gerichte activiteiten te organiseren.  Vanuit het actieprogramma wordt momenteel gewerkt aan een leergang voor ambtenaren en kennisinstellingen om hen bewust te maken van impact ondernemen. Er zijn ook sessies gehouden om impact ondernemers in verbinding te brengen met de afdeling inkoop van de gemeente. Ook is er veel aandacht voor het versterken van het imago van impactvolle ondernemingen. Vanuit het actieprogramma is het platform ‘Impact in de Regio’ ontwikkeld. ‘Op Impact in de Regio’ zijn impactondernemers zichtbaar en er worden onder andere  impactevenementen op geplaatst.”

Een blik op de toekomst

Lingbeek geeft een doorkijkje naar de toekomst waarin het streven is om impact ondernemen stevig te verankeren in de gemeente Emmen. “Uiteindelijk wil je dat het ecosysteem zo fungeert dat er geen actieprogramma’s meer nodig zijn. Zover zijn we nog niet, het is een langzame transitie.” Voor andere gemeenten die een vergelijkbare aanpak willen implementeren, benadrukt ze dat men zich bewust moeten zijn van de gevraagde tijdsinvestering om verbindingen te leggen, te onderhouden en uit te bouwen. Ze adviseert ook om samen te werken met regionale partners en te zorgen voor bestuurlijk draagvlak. Impact ondernemen verbindt. Lingbeek benadrukt dat het gezamenlijk werken aan dit doel grote voordelen met zich meebrengt. Het actieprogramma is een waardevol instrument voor  het bevorderen van impactvol ondernemerschap in Emmen en regio.

Dit artikel is onderdeel van een artikelenreeks op basis van interviews die uitgevoerd zijn voor de Toolbox ondersteuning impact ondernemen. Wil jij als (overheids-)organisatie ook aan de slag voor impact ondernemers? Download dan de toolbox hier.

Vorige itemPartnerblog: Over het verschil tussen dingen goed doen en de goede dingen doen